Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, verkopen, leveringen en opdrachten van en aan MEGIX BENELUX B.V. hierna MEGIX te noemen.
  2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is enkel mogelijk indien zulks schriftelijk met MEGIX is overeengekomen of door MEGIX schriftelijk is bevestigd.
  3. Algemene voorwaarden zowel bij verkoop, levering als inkoop andersluidend dan die van MEGIX worden niet geaccepteerd. Bij uitsluiting van deze algemene voorwaarden prevaleren desondanks de algemene voorwaarden van MEGIX.
 2. Offertes/Orders
  1. Alle offertes van MEGIX zijn vrijblijvend tenzij in de offerte expliciet een termijn wordt vermeld waarbinnen de offerte onherroepelijk is.
  2. Ondanks een eventuele onherroepelijkheid zoals hier voren onder a vastgelegd behoudt MEGIX. zich het recht voor omissies in gegevens die leidden tot prijsvorming of offertebedrag te corrigeren en de offerte als aangeboden op basis hiervan te wijzigen.
  3. Het door MEGIX in de offerte aangebodene is ondeelbaar en enkel als geheel voor acceptatie vatbaar.
  4. De offertes van MEGIX zijn gebaseerd op nakoming onder normale omstandigheden en condities en de daarvoor in acht te nemen normale termijnen.
  5. Orders dienen eerst schriftelijk door MEGIX geaccepteerd te worden alvorens er sprake is van enige acceptatie van een opdracht.
  6. MEGIX heeft het recht voor het uitbrengen van een offerte een vergoeding te verlangen. Deze vergoeding wordt, afhankelijk van de omvang van de definitieve opdracht, verrekend met de factuur aan opdrachtgever.
 3. Acceptatie
  1. Offertes van MEGIX worden eerst als geaccepteerd beschouwd indien deze voorzien van een deugdelijke ondertekening voor akkoord, door MEGIX retour zijn ontvangen.
  2. MEGIX behoudt zich het recht voor binnen tien werkdagen na retourontvangst van haar offerte als onder a hier voren bedoeld, aanvullende voorwaarden en/of wijzigingen te verlangen in de overeenkomst.
  3. Eerst indien deze aanvullende voorwaarden en/of wijzigingen geaccepteerd zijn conform hier voren onder a bepaald is komt tussen partijen een overeenkomst tot stand.
  4. MEGIX behoudt zich de rechten als hier voren onder b en c benoemd eveneens voor in een situatie als beschreven onder artikel 2 lid e en f.
 4. Bevoegdheid
  MEGIX behoudt het sluiten van overeenkomsten voor aan de directie of aan derden die daartoe door de directie deugdelijk zijn gemachtigd.
 5. Belasting Toegevoegde Waarde
  Alle aanbiedingen van MEGIX zijn exclusief BTW, belastingen en/of heffingen. Verhogingen hiervan van overheidswege of enige andere daartoe bevoegde instantie worden geacht mede te zijn overeengekomen en niet ten laste komend van MEGIX.
 6. Betalingen
  1. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te zijn dan wel bij aflevering van de goederen. MEGIX kan bij tijdige betaling een kredietbeperking toestaan
  2. Bij niet tijdige betaling zal MEGIX per maand 2% rente cumulatief in rekening brengen ter compensatie van renteverlies.
  3. Bij niet tijdige betaling zal MEGIX, 15% van de factuur als buitengerechtelijke kosten in rekening brengen met een minimum van € 350,– per factuur.
  4. MEGIX is zonder enige verplichting tot schadevergoeding, gerechtigd haar leveringen zonder verdere aankondiging op te schorten indien enige betaling, ook betalingen voortvloeiend uit een eerdere of gelijktijdig uit te voeren andere overeenkomst, niet tijdig plaatsvindt.
 7. Annuleringen
  1. Indien de overeenkomst met MEGIX wordt geannuleerd of anderszins een gedeelte van de overeenkomst niet behoeft of kan worden uitgevoerd, heeft MEGIX het onverkorte recht nakoming te eisen dan wel aanspraak te maken op het financiële equivalent van de daardoor door haar geleden en te lijden schade waaronder begrepen winstderving.
  2. De door MEGIX geleden schade wordt minimaal gesteld op 50% van de tussen partijen overeengekomen prijs met een minimum van € 500,–.
 8. Voor trainingen/workshops hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. Tot 10 werkdagen voor de startdatum van de training/workshop kunt u zonder kosten annuleren
  2. Bij annulering vanaf 10 werkdagen tot 5 werkdagen voor de startdatum van de training/workshop wordt 50% van het oorspronkelijke bedrag in rekening gebracht.
  3. Wanneer u binnen 5 werkdagen voor de startdatum van een training/workshop annuleert, bent u het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.
  4. N.B. Wanneer u op de eerste trainingsdag niet verschijnt, merken wij dat aan als een annulering.
 9. Levering
  De door MEGIX gepresteerde levering wordt als geaccepteerd beschouwd indien de opdrachtgever het geleverde meer dan drie dagen onder zich houdt of heeft gehouden zonder enig commentaar op deugdelijkheid of tekortkoming dan wel opdrachtgever het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen en/of be- of verwerkt of aan derden heeft geleverd.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Klachten over door MEGIX geleverde producten, diensten, materialen etc. dienen altijd schriftelijk gemeld te worden.
  2. MEGIX is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van door haar geleverde producten, diensten of materialen dan wel schade ten gevolge van het gebruik van door haar geleverde diensten, producten of materialen.
  3. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de relevante verzekering in het betreffende geval uitkeert.
  4. MEGIX is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van door opdrachtgever verlangde of aangewezen eigenschappen waarop of waaraan MEGIX haar leveringen uitvoert en/of de producten voldoen.
 11. Bewaring, Retentierecht, Eigendomsvoorbehoud
  1. Een overeenkomst van bewaargeving en bewaarneming wordt behalve in het geval zulks expliciet is overeengekomen, geacht te zijn ontstaan indien de feitelijke handelwijze van contractanten hier op duidt.
  2. Door MEGIX geleverde producten blijven haar eigendom tot dat verkrijger volledig aan de verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Verkrijger draagt zorg voor een voldoende identificatie van door MEGIX geleverde producten.
  3. Verkrijger draagt zorg voor een adequate verzekering indien producten door MEGIX geleverd zijn en onder zijn of haar toezicht zijn gekomen.
 12. Vervoer
  Tenzij anders overeengekomen is verkrijger aansprakelijk voor vervoer en/of verzending van de producten.In ieder geval bij aanname van de producten door middel van het aftekenen van het vervoersdocument c.q. reçu, worden de producten geacht te zijn aanvaard in de staat waarin ze geleverd zijn.
 13. Overmacht
  Ingeval van overmacht die de uitvoering van de overeenkomst verhindert, vertraagt of een ongewijzigde uitvoering niet mogelijk maakt, heeft MEGIX te harer keuze de mogelijkheid de ontbinding van de overeenkomst in te roepen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, dan wel de overeenkomst in gewijzigde vorm na te komen, een en ander onverlet de verplichting MEGIX te compenseren voor reeds gemaakte kosten.
 14. Garantie
  1. Garantie op geleverde producten is beperkt tot die garantie die MEGIX met aanduiding van een garantietermijn expliciet heeft verstrekt.
  2. Garantie van MEGIX is te allen tijde beperkt c.q. gelijk aan de garantie welke de leverancier c.q. fabrikant van het product garandeert en in het desbetreffende geval honoreert.
  3. Slijtage, onoordeelkundig gebruik etc. sluit elke garantie of andere aanspraak uit.
  4. Op vloeistoffen wordt géén garantie gegeven.
 15. Geschillenregeling
  Bij uitsluiting van anderen zullen alle geschillen waaronder begrepen die geschillen die enkel door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Dordrecht.
 16. Toepasselijk recht
  Op alle overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

Klik hier en download de PDF versie.

Laatste revisie: 1-10-2016

X